Algemene Voorwaarden van D2-PC

Laatste update: 1 mei 2022

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit

voortvloeien tussen D2-PC B.V. te De Meern, Kamer van Koophandel 86278568 en haar wederpartijen

(“Opdrachtgever”).


Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze

algemene voorwaarden zijn voor D2-PC alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk

is aanvaard.


1. Offerte en aanvaarding

1.1 D2-PC stelt een offerte op waarin D2-PC aangeeft welke werkzaamheden (“de Diensten”) D2-PC

aanbiedt te verrichten, wat bij de Diensten inbegrepen is en welk bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn.

Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Diensten is bindend.


1.2 In het algemeen omvatten de Diensten ondersteuning op afstand, ondersteuning op locatie,

configuratie en installatie van software, configuratie en installatie van hardware , onderhoud van

hardware en software, en al hetgeen daarmee samenhangt. Andere werkzaamheden worden alleen

verricht indien dit in de offerte vermeld is.


1.3 Een offerte is geheel vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending, tenzij anders aangegeven in

de offerte. D2-PC kan nimmer verplicht worden een aanvaarding na deze periode aan te nemen, maar

indien D2-PC daartoe overgaat, is de offerte alsnog aanvaard.


1.4 De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding

van de offerte door Opdrachtgever wordt ontvangen door D2-PC. Opdrachtgever dient op nader te

melden wijze een elektronische handtekening te plaatsen voor akkoord.


1.5 Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks

mee instemt, of die indruk wekt, dat D2-PC werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de

Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever

D2-PC verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.


1.6 Het wijzigen van de Diensten is alleen mogelijk met instemming van beide partijen, behoudens voor

zover elders in deze voorwaarden anders is bepaald.


1.7 D2-PC zal bij verzoeken om meerwerk een passende offerte uitbrengen.2. Oplevering en aanvaarding

2.1 D2-PC zal na uitvoering van werkzaamheden of gedeelten daarvan het resultaat opleveren wanneer

dit in haar professionele opinie voldoet aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.


2.2 Opdrachtgever dient vervolgens binnen veertien dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren

en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt

het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.


2.3 Indien werk in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of

afkeuring van het deel van het werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald.

Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een

eerdere fase goedgekeurd zijn.2.4 Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal D2-PC zich inspannen de

reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan D2-PC doen door het resultaat te reviseren

of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens wederom

veertien dagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren.


2.5 Indien Opdrachtgever na de revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk blijft

afkeuren, is D2-PC gerechtigd meerkosten te rekenen voor alle volgende revisies. D2-PC zal bij een

revisie aangeven of bij volgende revisies meerkosten verschuldigd zullen zijn.


2.6 Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen

gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor de betreffende Dienst. In dat geval zal Opdrachtgever de

daadwerkelijk door D2-PC gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde

bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken

op welke wijze dan ook.


2.7 Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het

opgeleverde, tenzij D2-PC het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder

geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken na verloop van een jaar na beëindiging van de

Overeenkomst om welke reden dan ook.


3. Levering van de Diensten

3.1 Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zullen de Diensten zo spoedig mogelijk door D2-PC

uitgevoerd worden conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van

Opdrachtgever.


3.2 Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om

een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt

Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan D2-PC aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of

waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het

uitvoeren van de Diensten, tijdig aan D2-PC worden verstrekt.


3.3 Opdrachtgever zal D2-PC toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder haar beheer

(zoals webhostingaccounts) die D2-PC redelijkerwijs nodig heeft om de Diensten te leveren.


3.4 D2-PC garandeert dat de Diensten zorgvuldig, degelijk en zo goed mogelijk worden uitgevoerd.

Indien een goede uitvoering van de Diensten dit vereist, heeft D2-PC het recht bepaalde

werkzaamheden te laten verrichten door derden. D2-PC is en blijft naar Opdrachtgever toe de

verantwoordelijke.


3.5 D2-PC is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem

ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van

eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat

Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.


3.6 Tenzij anders overeengekomen is D2-PC geen partij bij de levering van diensten van derden, zoals

softwarelicenties of hosting die nodig zijn bij Diensten, ook niet indien D2-PC deze diensten afneemt ten

behoeve van Opdrachtgever.


3.7 D2-PC heeft het recht de Diensten (tijdelijk) niet of beperkt te leveren als Opdrachtgever ter zake van

de overeenkomst een verplichting tegenover D2-PC niet na komt dan wel in strijd handelt met deze

algemene voorwaarden.


3.8 D2-PC zal zich inspannen bij een verzoek van Opdrachtgever zo snel mogelijk te reageren, maar kan

geen concrete toezeggingen over tijden doen, tenzij anders afgesproken in de offerte.4. Bepalingen over onderhoud

4.1 Onder onderhoud wordt verstaan het laten functioneren van bestaande hardware en/of software

conform de offerte of nadere afspraak, en meer algemeen het herstellen van fouten.


4.2 D2-PC zal zich inspannen het onderhoud zo goed mogelijk uit te voeren, maar is daarbij vaak

afhankelijk van haar leverancier(s) en derden voor updates, foutherstelsoftware ('patches') of reserve-

onderdelen. D2-PC is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel

een correcte werking van de software niet ten goede komt of niet in het belang is van Opdrachtgever.

4.3 Als onderdeel van het onderhoud zal D2-PC zich inspannen om fouten in de Werken en bijbehorende

software te herstellen. D2- PC is hierbij echter afhankelijk van leverancier(s) en derden. Bij nieuwe

functionaliteit of wijzigingen die het functioneren van de software wezenlijk kunnen veranderen zal D2-

PC hier vooraf overleg over voeren met Opdrachtgever.


4.4 D2-PC zal zich inspannen om door Opdrachtgever verzochte veranderingen toe te voegen aan de

software. D2-PC is steeds gerechtigd een verzoek te weigeren als deze naar haar oordeel niet haalbaar is

of een goede werking of beschikbaarheid van de software kan belemmeren.


4.5 Indien naar het oordeel van D2-PC een verzochte verandering het functioneren of de veiligheid van

de software negatief kan beïnvloeden, zal D2-PC dit schriftelijk melden aan Opdrachtgever. Indien

Opdrachtgever desondanks staat op de verandering en D2- PC deze doorvoert, geschiedt zulks op eigen

risico van Opdrachtgever en zonder enige aansprakelijkheid voor D2-PC.


4.6 Indien Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan door D2-PC geleverde resultaten wenst door te

voeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, tenzij

Opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan D2-PC heeft gemeld en D2-PC deze schriftelijk heeft

goedgekeurd. D2-PC kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden.5. Bepalingen over remote support

5.1 Ondersteuning op afstand wordt geleverd per telefoon, e-mail en andere gezamenlijk af te spreken

kanalen.


5.2 D2-PC zal op verzoek van Opdrachtgever software voorstellen waarmee te ondersteunen computers

op afstand kunnen worden benaderd. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om te zorgen

dat zijn netwerk- en beveiligingsomgeving toelaat dat deze software werkt.


5.3 Indien blijkt dat ondersteuning op afstand niet tot een bevredigende oplossing leidt of niet haalbaar

is gezien de aard van het probleem, dan zal D2-PC zich inspannen om zonder meerkosten op locatie van

Opdrachtgever tot een oplossing te komen.


6. Installatie en configuratie

6.1 D2-PC zal conform de offerte of nadere specificatie overgaan tot configuratie en installatie van

apparatuur en software ten behoeve van Opdrachtgever, teneinde een werkende omgeving te

realiseren.


6.2 De keuze, aanschaf en beheer van de omgeving waarbinnen de configuratie en installatie plaats zal

vinden is uitsluitend en volledig de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. D2-PC zal aanwijzingen

geven over de gewenste configuratie. Indien de aangewezen omgeving niet aan de eisen van D2-PC

voldoet, is D2-PC gerechtigd installatie of configuratie te weigeren.

6.3 Opdrachtgever zal op verzoek van D2-PC medewerkers en hulppersonen van D2-PC alle benodigde

toegang verlenen tot de omgeving om installatie, configuratie, onderhoud en aanpassingen mogelijk te

maken. Fysieke toegang tot apparatuur van Opdrachtgever zal alleen plaatsvinden als dit noodzakelijk is,

en alleen na voorafgaand overleg met Opdrachtgever.


6.4 Indien software van derden geïnstalleerd wordt, dient Opdrachtgever daarvoor te beschikken over


afdoende licenties en er voor te zorgen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden.

Opdrachtgever vrijwaart D2-PC voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de

software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door

D2-PC.


7. Ontwikkeling van werken

7.1 Indien een Dienst strekt tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken zoals

websites, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten,

foto’s, films, geluidsopnamen, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo’s of huisstijlen (hierna:

“Werken”), heeft D2-PC, tenzij anders overeen gekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen,

software en componenten van derden bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Werken.


7.2 Het is D2-PC toegestaan gebruik te maken van open source software waarvan de rechten bij derden

liggen. Dit betekent onder meer dat D2-PC open source software mag leveren aan Opdrachtgever en

open source software mag verwerken in Werken die D2- PC maakt of aanpast in het kader van een

Dienst. Indien de licentie van bepaalde open source software met zich meebrengt dat Opdrachtgever

(delen van) de software alleen als open source kan verspreiden, zal D2-PC Opdrachtgever afdoende

informeren over alle van toepassing zijnde licentievoorwaarden.


7.3 Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van

derden bij het gebruik van de ontwikkelde Werken bij Opdrachtgever.8. Rechten van intellectuele eigendom

8.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de overeenkomst ontwikkelde of

geleverde Diensten of Werken berusten uitsluitend bij D2-PC of diens licentiegevers. Uitsluitend indien

expliciet in de offerte vermeld of apart expliciet overeengekomen kunnen rechten overgedragen worden

aan Opdrachtgever.


8.2 Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de

strekking van de overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal

Opdrachtgever de Werken of andere resultaten van Diensten materialen niet verveelvoudigen of

openbaar maken.


8.3 Opdrachtgever is niet gerechtigd wijzigingen in Werken aan te brengen die zij in gebruiksrecht krijgt,

tenzij dat noodzakelijk is voor het beoogde gebruik of om fouten te herstellen.


8.4 Opdrachtgever heeft geen recht op een kopie van bronbestanden (zoals beeld-, website- of

softwarebroncode) van geleverde Werken tenzij dit expliciet en ondubbelzinnig schriftelijk is

overeengekomen.


8.5 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken,

handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te

wijzigen uit Werken die zij in licentie krijgt, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en

geheimhouding van de materialen.


9. Prijzen en betaling

9.1 Opdrachtnemer neemt de Diensten af op abonnementsbasis, dat wil zeggen een vast bedrag dat per

maand vooraf voldaan dient te worden.


9.2 D2-PC zal voor de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een elektronische factuur sturen aan

Opdrachtgever.

9.3 De betalingstermijn van facturen is een maand na de datum van de factuur, tenzij een langere

betalingstermijn is aangegeven op de factuur. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij na het

verstrijken van deze periode van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist.

Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande

factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.


9.4 Indien Opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is, dient hij dit binnen de

betalingstermijn aan D2-PC te melden. De betalingsverplichting van het betwiste (maar niet het overige)

wordt opgeschort totdat D2-PC de melding heeft onderzocht. Indien na onderzoek van D2-PC blijkt dat

de betwisting onterecht was, dient Opdrachtgever binnen zeven dagen het betwiste alsnog te voldoen.

9.5 Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop

verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als

gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en

incassobureaus. In het bijzonder is D2-PC in dit geval gerechtigd administratiekosten van € 50 in

rekening te brengen.


9.6 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt

verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van

Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.


10. Geheimhouding

10.1 Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar

verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of

wanneer de ontvangende partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld

was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen

ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.

10.2 D2-PC zal zich inspannen om te vermijden dat zij kennis neemt van gegevens die Opdrachtgever

opslaat en/of verspreidt via de hardware of software waar de Diensten op betrekking hebben, tenzij dit

noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of D2-PC daartoe verplicht is krachtens

een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal D2-PC zich inspannen de kennisname van

de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.


10.3 D2-PC mag de kennis die wij hebben opgedaan bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruiken

voor andere opdrachten, voor zover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met

verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.

10.4 De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke

reden dan ook, en wel voor zolang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan

maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.


11. Aansprakelijkheid

11.1 D2-PC is slechts aansprakelijk tegenover Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare

tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding,

dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.


11.2 Iedere aansprakelijkheid van D2-PC voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder

onder meer begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van

indirecte schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, schade wegens verlies van

gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde

omstandigheden.


11.3 In geval van aansprakelijkheid krachtens het eerste lid zal het maximale bedrag dat D2-PC is

gehouden te vergoeden, gelijk zijn aan € 2.500,00. Dit maximumbedrag komt te vervallen indien en voor

zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van D2-PC.


11.4 De aansprakelijkheid van D2-PC wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de

overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever D2-PC direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke

stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen, en D2-PC ook na

die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De

ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten,

zodat D2-PC in staat is adequaat te reageren.


11.5 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het

internet, de telecommunicatie- infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie,

oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering,

brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat D2-PC door zijn eigen

leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van

de overeenkomst redelijkerwijs niet van D2-PC kan worden gevergd, zal de uitvoering van de

overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht

situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.


12. Duur en opzegging

12.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn vermeld in de offerte. De overeenkomst kan

tussentijds slechts worden opgezegd zoals in deze algemene voorwaarden bepaald, of met goedvinden

van beide partijen. Opdrachtgever kan de overeenkomst tussentijds opzeggen tegen betaling van een

afkoopsom gelijk aan de gemaakte uren tegen binnen D2-PC geldend uurtarief.


12.2 Na opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook zal D2-PC na de datum waarop

de overeenkomst afloopt binnen 10 werkdagen alle informatie (wachtwoorden/accounts) éénmalig

opleveren aan de Opdrachtgever.12.3 De overeenkomst eindigt automatisch indien een partij in staat van faillissement wordt verklaard,

surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen krijgt gelegd,

overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

13. Wijzigingen in overeenkomst

13.1 Na aanvaarding mag de overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.

13.2 Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, is D2-PC echter eens per kalenderjaar

gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden. Zij dient hiertoe

minstens twee maanden voordat de aanpassingen of uitbreidingen effect zullen krijgen, mededeling te

doen aan Opdrachtgever. Wijzigingen in de algemene voorwaarden kunnen een specifieke afspraak

echter nimmer opzij zetten.


13.3 Indien Opdrachtgever binnen deze periode bezwaar maakt, zal D2-PC overwegen of zij de

bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen in wenst te trekken of niet. D2-PC zal van deze beslissing

mededeling doen aan Opdrachtgever. Indien D2-PC bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen niet

wenst in te trekken, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen per de datum dat

deze effect zullen krijgen.


13.4 D2-PC mag op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden doorvoeren als deze

noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Tegen dergelijke wijzigingen kan

Opdrachtgever geen bezwaar maken.

Bovengenoemde regeling is tevens van toepassing op prijzen.


14. Slotbepalingen

14.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van

dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar

aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het

arrondissement waarin D2-PC gevestigd is.


14.2 Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de

gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en)

vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke

overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.


14.3 Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit

van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de

ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.


14.4 De door D2-PC ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek,

behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.


14.5 Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te

dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking

hiervan is D2-PC steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen

aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij.